Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

עסק פלוס צימרים

 

מגדל יחידות אירוח

 
לעשות צ'ק אין, לספק ארוחות, לנהל יומן, למלא דו"חות, לדאוג שיהיה נקי ומטופח, שיהיו מגבות נקיות וכלים במטבח... כבעלי עסק לניהול יחידות אירוח למטרות נופש יש לך דאגות רבות ומוטלת עליך האחריות לשלומם של האורחים, לחפציהם האישיים וכמובן לפרנסת משפחתך. תכנית הביטוח של מגדל לצימרים ויחידות אירוח מותאמת לסיכונים היחודיים הקיימים בניהול עסק מסוג זה ומאפשרת לך לרכוש חבילת כיסוי בהתאם לגודל ולמספר יחידות האירוח שברשותך, כך שניתן להתפנות לניהול העסק בראש שקט ונקי מדאגות.
 
 
תכנית הביטוח כוללת:
1. ביטוח אש מורחב-סכום ביטוח
אופציה א אופציה ב אופציה ג אופציה ד אופציה ה
מבנה עד 100000 ש"ח עד 200000 ש"ח עד 300000 ש"ח עד 400000 ש"ח עד 500000 ש"ח
תכולה עד 35000 ש"ח עד 50000 ש"ח עד 85000 ש"ח עד 120000 ש"ח עד 135000 ש"ח
יח' אירוח 550 ש"ח ליחידה 900 ש"ח ליחידה 1450 ש"ח ליחידה 1950 ש"ח ליחידה 2350 ש"ח ליחידה
 
בריכת שחיה/ג'קוזי תוספת של 50%
סאונה תוספת של 50%
הרחבות נוספות לביטוח אש מורחב
• חפצי האורחים-עד לסך של 5000 ש"ח ליחידת אירוח
• תכשיטים וחפצי ערך של האורחים-עד 1000 ש"ח לפריט ו-5000 ש"ח ליחידת אירוח, לרבות גניבה
• נזקי פריצה לכספת ביחידת אירוח-כסף מזומן של האורחים עד לסך של 3500 ש"ח ליחידת אירוח
• קלקול תכולת מקרר-עד 1000 ליחידת אירוח
• כיסוי שבר תאונתי לשמשות, זכוכיות ושלטים עד ל-5% מסכום הביטוח לתכולה
• במידה וסכום הביטוח כולל ג'קוזי/בריכה/סאונה-הכיסוי כולל נזק לג'קוזי/בריכה/סאונה שנגרם כתוצאה מנזק המכוסה על פי הפוליסה
• סך כל הפיצוי בגין ההרחבות הנ"ל ליחידת אירוח לא יעלה על סך של 10000 ש"ח ליחידה
 
2. ביטוח אובדן הכנסות
עד 300 ש"ח ליום ועד 80 יום
ניתן להרחיב ל-500 ש"ח ליום ועד 80 יום בתשלום פרמיה נוספת עד 100 ש"ח
 
הרחבות נוספות לביטוח אובדן הכנסות
• מניעת גישה-הפסד הכנסות שמקורן בהפרעה או בהפסקה או במניעה של תפעול יחידת האירוח, שנגרם כתוצאה מאובדן או נזק פיזי לרכוש הנמצא בסמיכות לחצרי המבוטח ואינו חלק מחצרו, שנגרם ע"י סיכון המכוסה על פי פוליסה זו וכתוצאה ממנו תימנע גישה אל יחידת האירוח 
• השבתה עקב שריפת חורש טבעי-הפסד הכנסות הנובע מהעדר תפוסה של יחידת האירוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ו/או ביטול הזמנות שיגרם כתוצאה משריפת חורש טבעי בסביבת חצרי יחידת האירוח ומחוץ להם
 
3. אחריות כלפי צד שלישי
גבול אחריות של 1000000 ש"ח ליחידה למקרה, אך לא יותר מ-4000000 ש"ח לתקופה ליחידה ו/או לכל היחידות יחדיו
 
הרחבות נוספות לביטוח צד שלישי
• כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי בשל מזון המסופק בבתי האירוח
• הרחבה לכיסוי אחריות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פגיעה אישית עד סך של 5000 ש"ח
 
4. חבות מעבידים
עד 3 עובדים
עבור כל עובד נוסף ועד 5 עובדים נוספים תשולם פרמיה נוספת בסך של 100 ש"ח לעובד
 
השתתפויות עצמיות 
• רכוש-2000 ש"ח בנזק ליחידה אחת ולא יותר מ-4000 ש"ח ליותר מיחידה אחת
• רעידת אדמה ונזקי טבע-כמקובל
• תכולת מקררים-100 ש"ח בנזק ליחידה אחת
• חפצי אורחים-1000 ש"ח בנזק ליחידה אחת
• אובדן הכנסות-3 ימי עבודה ראשונים למקרה
• חבות לצד שלישי-4000 ש"ח למקרה (לרבות בגין הוצאות)
• בגין חבות הקשורה לבריכה/ג'קוזי/סאונה-9000 ש"ח למקרה (לרבות בגין הוצאות)
• פגיעה אישית-1000 ש"ח למקרה (לרבות בגין הוצאות)
• חבות מעבידים-4000 ש"ח למקרה (לרבות בגין הוצאות)
 
 
5. הגנות וסקרים
המלצות מיגןו קבועות ללא צורך בסקר מקדים

חברות הביטוח

X