Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

מגדל לעסק פלוס בניה פרטית

פתרונות ביטוחיים לבניה פרטית

 
בניית בית היא עסק יקר הכרוך בסיכונים במהלך הבניה. תכנית ביטוחית יודית של מגדל לביטוח עבודות בניה של בתים פרטיים מיועדת לבונה הפרטי. לפרוייקט פרטי מסויים ו/או לשיפוץ בית פרטי/דירה ו/או לשיפוץ חנות/משרד וזאת על מנת לאפשר לכל אחד לבנות את בית חלומותיו ללא דאגות. שם המבוטח יכלול גם את הקבלנים וקבלני המשנה המבצעים את הפרוייקט. התכנית מבוססת על חבילות כיסוי הניתנות לרכישה בהתאם להיקף ועלות הבניה. התכנית בנויה על פוליסת מגדלביט 2018 לעבודות קבלניות המעניקה את הכיסויים הנדרשים לבניה בטוחה. הפוליסה הינה לתקופה של עד 18 חודשים.
חדש!!
שפץ עסקך-מיועד לשיפוץ חנות ו/או משרד בלבד-בתנאים המפורטים מטה.
שם המבוטח בפוליסה יהיה: בעל הנכס וכן ניתן להרחיב את הפוליסה לכלול ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה.
התכנית כוללת
1. ביטוח רכוש (כולל נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע) 
חבילת כיסוי בסיסית
שווי פרוייקט בסיסי 600000 ש"ח
הרחבות כלולות
סוג ההרחבה גובה הכיסוי בש"ח
נזק עקיף מתכנון לקוי מלוא ערך הפרוייקט
מתקנים וציוד עזר 60,000
מבני עזר 60,000
פינוי הריסות 60,000
רכוש במעבר 60,000
רכוש סמוך 120,000
רכוש עליו עובדים 120,000
שכר אדריכלים ומהנדסים 60,000
תקופת תחזוקה – מורחבת 12 חודשים
 
ניתן לרכוש כיסוי לפריצה, גניבה ונזק בזדון בתוספת פרמיה ובכפוף לקיום אמצעי מיגון נדרשים.
 
2. אחריות כלפי צד שלישי
א. גבול אחריות למקרה ותקופה-עד פי 10 משווי הפרוייקט. מינימום 4000000 ש"ח. מקסימום 5000000 ש"ח.
ב. הרחבה כלולה-נזקי גוף מכלי רכב שאינו חייב בביטוח חובה עד לגבול אחריות של 1000000 ש"ח למקרה ולתקופה.
ג. ניתן לרכוש את ההרחבות הבאות בתוספת פרמיה: 
תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי
רעד והחלשת משען עד 20% מגבול האחריות של פרק זה
3. חבות מעבידים גבול אחריות למקרה ולתקופה-20000000 ש"ח.
פרמיה ברוטו
פרמיה לחבילת כיסוי בסיסי 1600 ש"ח
תוספת פרמיה לכיסוי פריצה לחבילת כיסוי בסיסי – 200 ש"ח
תוספת פרמיה לכיסוי תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי-כיסוי בסיסי-200 ש"ח
תוספת פרמיה עבור כיסוי רעד והחלשת משען-כיסוי בסיסי-200 ש"ח
 
ניתן לרכוש חבילות נוספות של 100,000 ש"ח
פרמיה עבור כל חבילה נוספת של 100,000-300 ש"ח
פרמיה עבור פריצה לכל חבילה נוספת-40 ש"ח
פרמיה עבור תביעות שיבוב של המל"ל לכל חבילה נוספת-40 ש"ח
כיסוי עבור רעידות לכל חבילה נוספת-40 ש"ח
 
עד לשווי פרוייקט מקסימלי של 2000000 ש"ח
עבור שווי פרוייקט של 2000000 ש"ח תינתן הנחה של 10%
ההרחבות לפרק הרכוש יגדלו ביחס זהה לגידול בשווי הפרוייקט
הפרמיות הינן ברוטו לתשלום במזומן. לא תתאפשר הפחתת דמים בתכנית זו
השתתפות עצמית
 
השתתפות עצמית
נזקים לרכוש סמוך-10000 ש"ח
נזק עקיף מתכנון לקוי- 10% מהנזק. מינימום 10000 ש"ח
רעידת אדמה ונזקי טבע-כמקובל בחברתנו
פריצה, גניבה ונזק בזדון- 20% מהנזק. מינימום 20000 ש"ח
תביעות שיבוב של המל"ל-10000 ש"ח
כל נזק אחר-6000 ש"ח
חריגים לכיסוי
הריסת אלמנטים תומכי מבנה (קורות, עמודים, תקרות)
עבודות אשר החלו בביצוען 
הרחבות/תוספות בניה למעט יחידת דיור בקומת קרקע
שיפוץ גגות בתקופת החורף
חפירה וביסוס במרחק קטן מ-6 מטר ממבנה מתקן סמוך למעט לעניין דיור בקומת קרקע
חפירה ובניה מתחת למבנה קיים
 
הגנות וסקרים
המלצות מיגון קבועות ללא צורך בסקר מקדים

חברות הביטוח

X