Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

עסק פלוס הייטק

פתרונות ביטוח להייטק

להוביל את השוק, לעמוד בדד ליין, לפתח מוצרים, להקדים את המתחרים. תפקיד ניהולי בחברה טכנולוגית מתקדמת הינו אתגר יומיומי. מלבד הדאגה התמידית לשיפור ביצועי החברה וצמיחתה מוטלת על כתפך גם האחריות לניהול סיכונים, שמירה על העובדים והבטחת ההון שהושקע במבנה ובציוד היקר שבתוכו.
התכנית אינה מיועדת לחברות העוסקות בייצור ו/או הרכבה ויזמים המבצעים פיתוח בלבד.
התכנית כוללת:
1. ביטוח אש מורחב
מבנה/תכולה/ציוד אלקטרוני/אובדן רווחים עד 4000000 ש"ח
מלאי עד 100000 ש"ח
פריצה עד 500000 ש"ח (מלא/על בסיס נזק ראשון)
 
הרחבות כלולות
במסגרת התכנית ניתנו הרחבות שונות ומגוונות המרחיבות את הכיסוי הביטוחי ללא פרמיה נוספת ומוגבלות בסכום ביטוח כנקוב ברשימה:
כיסוי לגניבה פשוטה ממשרדים
כיסוי להוצאות שחזור מסמכים במקרה של נזק מכוסה
כיסוי לשבר שמשות
כיסוי לדמי שכירות עבור שכירת מבנה חלופי עקב מקרה ביטוח מכוסה
כיסוי לחפצי עובדים בבית העסק
כיסוי לחפצי אומנות בבית העסק מקסימום לפריט 20000 ש"ח וסה"כ 100000 ש"ח
 
 
 
2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
צד שלישי עד גבול אחריות 4000000 ש"ח
הרחבות כלולות:
הגדרת צד שלישי ככל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח
סעיף אחריות צולבת 
הרחבה להרעלה ממזון ומשקה המוגשים במשרד
כיסוי לפעילות חברתית וספורטיבית לעובדי המבוטח
הוצאות הגנה בהליכים פליליים
Personal injury – פגיעה אישית בשל חדירה לתחום הפרט
 
3. ביטוח חבות המעבידים
חבות מעבידים עד 20 עובדים
 
הרחבות כלולות:
 
עובדים מחוץ למדינת ישראל באופן זמני
הוצאות הגנה בהליכים פליליים
 
מיון לפרמיה ברוטו
 
אש כולל רעידת אדמה וטבע  ‰ 1.716
פריצה על בסיס מלא ‰ 3.58 בכפוף לפרמיית מינימום
חבות מעבידים 76 ש"ח לעובד בכפוף לפרמיית מינימום
צד שלישי 950 ש"ח לגבול אחריות 1000000 ש"ח
פרמיה מינימלית לפוליסה 1400 ש"ח
 
השתתפות עצמית
 
רעידת אדמה 10% מסכום הביטוח באתר הניזוק, אך לא פחות מ-30000 ש"ח ולא יותר מ-2000000 ש"ח
נזקי טבע 5% מסכום הנזק, אך לא פחות מ-10000 ש"ח ולא יותר מ-100000 ש"ח לאירוע לאתר
אובדן רווחים 7 ימים
פריצה 4000 ש"ח
חבות מעבידים 4500 ש"ח
צד שלישי 4500 ש"ח
כל נזק אחר 4000 ש"ח
 
הגנות וסקרים
המלצות מיגון קבועות ללא צורך בסקר מקדים עד סכום ביטוח של 600000 ש"ח

חברות הביטוח

X