Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

עסק פלוס משרד

מגדל משרדים

 
להזמין סחורות, למלא דו"חות, להעסיק עובדים, לרוץ לבנק... כבעלי משרד יש לך אינספור עניינים
לטפל בהם ומוטלת על כתפיך האחריות לדאוג לשלומם ולביטחונם של העובדים, המבנה, הציוד וההון והמשאבים שהשקעת.
ביטוח מגדל משרדים יתן מענה לחלק גדול מהדאגות שלך ויאפשר לך להתפנות בראש שקט לניהול העסק.
 
יתרונות התכנית:
חבילה בסיסית בפרמיית מינימום בסך 900 ש"ח
תמחור אטרקטיבי והשתתפויות עצמיות נמוכות 
המלצות מיגון קבועות ללא צורך בסקר מקדים עד סכום ביטוח של 1200000 ש"ח
גמישות הפוליסה מאפשרת בחירת הכיסויים בהתאם לצרכי הלקוח והסיכונים אליהם הוא חשוף
תכנית המאגדת בתוכה כיסויים רבים ומגוונים אשר רכישתם יחדיו מייעלת את תכנית הביטוח למבוטח
 
התכנית כוללת אפשרויות לרכישת כיסויים כמפורט להלן:
ביטוח כל הסיכונים למבנה ותכולה, לרבות נזקי פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע
ביטוח אובדן הכנסות על בסיס פיצוי יומי מוסכם
ביטוח כספים לרבות במעבר
ביטוח רכוש במעבר
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח תאונות אישיות כולל פיצוי שבועי
ביטוח נזקי טרור
אחריות מקצועית למשרד עיצוב פנים
 
רכישת הכיסויים האפשריים בפוליסה תעניק לך הגנה מקיפה בפני סל הסיכונים אליהם אתה חשוף. הכל בהתאם לאופי המשרד וצרכיך.
 
הרחבות שונות ומגוונות המרחיבות את הכיסוי הביטוחי הניתנות ללא תשלום:
ביטוח כל הסיכונים למבנה ולתכולה
ביטוח לפי ערך כחדש
כיסוי לגניבה פשוטה
כיסוי להוצאות שחזור מסמכים במקרה של נזק מכוסה
כיסוי לשבר שמשות למבנה ולתכולה
כיסוי לדמי שכירות עבור שכירת מבנה חלופי, עקב מקרה ביטוח מכוסה
כיסוי לחפצי עובדים בבית העסק
כיסוי לחפצי אומנות בבית העסק
כיסוי לסכום ביטוח נוסף במקרה של תוספות או שינויים במשרד
כיסוי להוצאות פינוי הריסות 
כינון אוטומטי של סכום הביטוח לקדמותו
ויתור על זכות השיבוב כלפי עובדים או כל אדם אחר שהמבוטח ויתר כלפיו על זכות תביעה  לפני מקרה הביטוח
 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
כיסוי לתביעות שיוגשו על ידי ביטוח לאומי
הגדרת צד שלישי ככל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח
סעיף אחריות צולבת
הרחבה להרעלה ממזון ומשקה המוגשים במשרד
הרחבה לעבודות בניה ושיפוץ במשרד עד 50000 ש"ח
כיסוי לפעילות חברתית וספורטיבית לעובדי המבוטח
הוצאות הגנה בליכים פליליים
 
ביטוח חבות מעבידים
הרחב בעלי שליטה
הרחב לעובדי שטחים בשטחים
עובדים מחוץ למדינת ישראל באופן זמני
הוצאות הגנה בהליכים פליליים

חברות הביטוח

X