Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

עסק פלוס סולארי

פתרונות ביטוחיים לחברות סולאריות

 
אנו במגדל מבינים כי תחום האנרגיה החלופית בכלל והאנרגיה הסולארית בפרט הינו תחום חדש המתפתח בעולם כולו וגם בישראל.
ישראל נהנית מימי שמש רבים שיכולים להיות מתועלים לייצור אנרגיה חלופית. הקמת תחנות במימונם של גופים פיננסיים מצריכה פתרונות ביטוחיים אשר יותאמו לסיכונים היחודיים הנובעים משוק זה. לכן הקמנו עבורכם את מגדל לעסק סולארי המתמחה במתן מענה מקצועי ופתרונות יחודיים לחברות סולאריות, חברות יזמיות וחברות קבלניות בתחום האנרגיה הסולארית.
פתרונות יחודיים לחברות סולאריות
ביטוחי רכוש ואובדן רווחים:
התאמת פתרונות ביטוחיים לכל חברה העוסקת בתחום תוך התייחסות לעובדה כי המערכות מותקנות בצורה מפוזרת במקומות שונים בארץ ותוך כדי ניהול סיכונים הולם. פתרונות ישימים לנזקי אש, פריצות, נזקי טבע כולל ברק, נזקי חשמל, שבר וסיכונים נוספים המבוטחים בביטוח "אש מורחב" וכן אובדן רווחים הנובע מנזקי רכוש כאמור.
ביטוחי חבויות:
ביטוחי החבויות יותאמו וינתנו לכל חברה בהתאם לצרכיה ובהתאם לדרישות הביטוח שלה. קיימות חברות אשר ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים יתאים לצרכיהן ולעומתן חברות אשר פוליסת אחריות מוצר ואחריות מקצועית תידרשנה לצורך מתן פתרון ביטוחי הולם.
ביטוח עבודות הקמה:
כיסוי על פי פוליסת עבודות בהקמה לשלב הראשוני של הקמת המערכת הסולארית הכוללת הרחבות סטנדרטיות לכיסוי וכן את פרקי החבויות בפוליסה.
התכנית כוללת:
1. ביטוח אש מורחב
מבנה/צמודי מבנה וכן המערכת הסולארית
אובדן רווחים
רעידת אדמה ונזקי טבע
כיסוי פריצה מלא כולל נזק בזדון לגבי הפאנלים למקרה ולקופה. כיסוי פריצה יחול בכל מקרה שבו יוותרו סימני אלימות ולא רק בעת כניסה או יציאה.
 
הרחבה כלולה:
הרחב כל הסיכונים-5% מערך מערכת אחת ולא יותר מ-100000 ש"ח הנמוך מביניהם.
 
2. אחריות כלפי צד שלישי 
גבולות אחריות 1000000 למקרה ולתקופה
 
3. חבות מעבידים 
גבולות אחריות 20000000 ש"ח למקרה ולתקופה 
פרמיה ברוטו: מיון 4.86 פרומיל ברוטו (יש לחשב על סכום ביטוח רכוש + סכום ביטוח אובדן רווחים). מיון זה כולל:
פריצה על בסיס סכום ביטוח מלא
נזקי טבע ורעידת אדמה
ביטוח צד שלישי בגבולות אחריות של 1000000 למקרה ולתקופה.
חבות מעבידים -114 ש"ח לעובד מנהלה. 228 ש"ח לעובד אחר כולל מתקין.
מינימום פרמיה לפרק 430 ש"ח ברוטו.
 
פרמיה מינימלית לפוליסה 3400 ש"ח
 
השתתפות עצמית:
רעידת אדמה-10% מסכום הביטוח באתר הניזוק, אך לא פחות מ-30000 ש"ח ולא יותר 
מ-2000000 ש"ח 
נזקי טבע-5% מסכום הנזק, אך לא פחות מ-10000 ש"ח ולא יותר מ-100000 ש"ח לאירוע לאתר
צד שלישי-6000 ש"ח
חבות מעבידים-6000 ש"ח למעט מחלות מקצוע 12600 ש"ח
אובדן רווחים-3 ימי עבודה
פריצה-2.5% מהנזק מינימום 20000 ש"ח
כל הסיכונים-20000 ש"ח
כל נזק אחר-2.5% מהנזק מינימום 6000 ש"ח
 
הגנות וסקרים 
על פי נספח הגנות קבוע

חברות הביטוח

X