Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

עסק פלוס חנויות

פתרונות ביטוח לחנויות

 
כבעלי חנות יש לך אינספור מטלות לטפל בהן: להזמין מוצרים, להכשיר מוכרים, למלא דו"חות,
לטפל בלקוחות, בקיצור כאב ראש. מגדל מציעה לך עכשיו תכנית יחודית לביטוח חנויות, המאפשרת הרחבות ופתרונות מותאמים לצרכי העסק שלך.
התכנית כוללת:
חנויות בקניון סגור מבנה/תכולה/מלאי פריצה על בסיס מלא עד 2000000 ש"ח
חנויות במרכזי קניות G ו- BIG מבנה/תכולה/מלאי פריצה/למלאי על בסיס מלא עד 2000000 ש"ח
עד 350000 ש"ח
חנויות ברחוב מבנה/תכולה/מלאי/פריצה למלאי על בסיס מלא עד 1500000 ש"ח (מקסימום סכום ביטוח לתכולה ומלאי 500000 ש"ח)
עד 350000 ש"ח
 
אובדן הכנסה על בסיס פיצוי יומי (120 יום) לכל החנויות:
500 ש"ח ליום/1000 ש"ח ליום/1500 ש"ח ליום
הרחבות כלולות:
שבר שמשות עג 5% מסכום הביטוח לתכולה
התמוטטות מדפים עד 5% מסכום הביטוח לתכולה ולא יותר מ-40000 ש"ח
הוצאות פינוי הריסות עד 10% מסכום הביטוח, אך לא יותר מ-1000000 ש"ח
שכר דירה חליפי במקרה של אירוע ביטוח עד ל-10% מסכום הביטוח למבנה
הוצאות שכר אדריכלים ומומחים אחרים (למעט שמאים) אשר ידרשו עקב הנזק עד ל-5% מסכום הביטוח, אך לא יותר מ-200000 ש"ח
הוצאות שחזור מסמכים עד ל-10% מסכום הביטוח, אך לא יותר מ-200000 ש"ח
הוצאות נוספות שיוצאו לאחר נזק לצורך שמירת הרכוש, השמדה וכו' עד ל-10% מסכום הביטוח, אך לא יותר מ-40000 ש"ח
כספים-נזק שנגרם עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק א' לפוליסה (ביטוח אש מורחב) כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפרק א'. אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על 5% מסכום הביטוח לתכולה + מלאי או 15000 ש"ח. הנמוך מביניהם.
ויתור על זכות תחלוף כלפי בעלי מרכז הקניות ו/או המשכיר ו/או חברת הניהול במידה והנזק לא נגרם על ידם בכוונת זדון ובכפוף לתנאי סעיף תחלוף בפוליסה
 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
צד שלישי עד גבול אחריות 1000000 ש"ח/2000000 ש"ח/5000000 ש"ח/10000000 ש"ח
הרחבה לקודי עסק נבחרים: ביטול חריג חבות המוצרר עד לגבול אחריות של 300000 ש"ח למקרה ולתקופה המהווה חלק בלתי נפרד מגבולות האחריות לפרק צד שלישי ולא בנוסף להם
 
 
 
חבות מעבידים 
גבול אחריות 20000000 ש"ח לעובד ו-20000000 ש"ח לתקופה
הכיסוי כולל עד 3 עובדים קבועים. עבור כל עובד נוסף ועד 7 עובדים נוספים תשולם פרמיה נוספת של 85 ש"ח לעובד
 
פרמיה ברוטו
מבנה-מיון ‰0.78
תכולה/מלאי כולל פריצה מלא-‰4.36
אובדן הכנסה-150 ש"ח/300 ש"ח/500 ש"ח
רעידת אדמה ונזקי טבע-‰1.885
צד שלישי קיימות מספר אופציות לגבול אחריות למקרה ולתקופה:
צד שלישי גבול אחריות 1000000 ש"ח-750 ש"ח
צד שלישי גבול אחריות 2000000 ש"ח-900 ש"ח
צד שלישי גבול אחריות 5000000 ש"ח-1300 ש"ח
צד שלישי גבול אחריות 10000000 ש"ח-2500 ש"ח
חבות מעבידים 200 ש"ח
 
השתתפות עצמית 
רעידת אדמה-10% מסכום הביטוח באתר הניזוק, אך לא פחות מ-30000 ש"ח ולא יותר מ-2000000 ש"ח
נזקי טבע-5% מסכום הנזק, אך לא פחות מ-10000 ש"ח ולא יותר מ-100000 ש"ח לאירוע לאתר
אובדן הכנסות-3 ימי עבודה
כל נזק אחר-4000 ש"ח
 
הגנות וסקרים
המלצות מיגון קבועות ללא צורך בסקר מקדים בביטוח מבנה ותכולה/מלאי עד סכום של 1000000 ש"ח
 
כיסויים נוספים בתוספת פרמיה
ציוד אלקטרוני
כספים מעבר להרחבה הקיימת
סחורה במעבר
 
תכנית זו אינה מיועדת לחנויות תכשיטים, שעונים, חנויות חששמל ואלקטרוניקה, מסעדות ודוכנים וכמו כן תכנית זו אינה מיועדת לחנויות אופטיקה במרכזי G  ו- BIG

חברות הביטוח

X