Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

עסק פלוס בתי כנסת

פתרונות ביטוחיים לבתי כנסת

 
כגבאי או כמנהל בית כנסת הנך מופקד על תכולתו היקרה. קביעת ערכם של ספרי תורה אינה קלה והסיכונים אליהם חשוף רכוש זה הינם יחודיים ומצריכים בחינת סיכונים שונה. מגדל יצרה עבורך תכנית מיוחדת המציעה פתרונות ביטוח מתאימים המתבססים על מספר המושבים בבית הכנסת ומאפשרת הוספת הרחבות שונות בהתאם לתכולה.
התכנית כולל:
1. ביטוח אש מורחב
חבילת בסיס
מבנה (מבניה מאסיבית) עד 1400000 ש"ח
תכולה כללית עד 900000 ש"ח
ספרי תורה: מקסימום לספר 120000 ש"ח עד 600000 ש"ח בסך הכל
פריצה לספרי תורה בלבד-עד 600000 ש"ח
 
חבילה מורחבת
 מבנה (מבניה מאסיבית) עד סכום ביטוח נוסף של 2600000 ש"ח
תכולה כללית עד סכום ביטוח נוסף של 1100000 ש"ח
ספרי תורה: מקסימום לספר 120000 ש"ח עד 600000 ש"ח בסך הכל
פריצה לספרי תורה בלבד-עד 600000 ש"ח
ניתן להרחיב לכיסוי פריצה על בסיס סכום ביטוח מלא (ספרי תורה ותכולה כללית) בתוספת פרמיה של 10%
 
הרחבות כלולות
כיסוי לספרי תורה הינו על בסיס כל הסיכונים
כיסוי לספרי תורה על בסיס ערך מוסכם שאינו כפוף לביטוח חסר
כיסוי לספרי תורה גם בהמצאם בבתי אבלים ואצל סופר סתם, לרבות בהעברה
כיסוי לספר תורה עקב פסילתו משימוש עד 100000 ש"ח
כיסוי לתשמישי קדושה וחפצי מתפללים עד 4000 ש"ח למתפלל ועד 40000 בסה"כ
כיסוי פריצה לרכוש בארון הקודש ובלבד שנותרו סימני אלימות
נזקי רעידת אדמה וטבע
2. אחריות כלפי צד שלישי
חבילת בסיס
גבול אחריות למקרה ולתקופה 1000000 ש"ח
ניתן להרחיב גבולות אחריות כדלקמן:
גבול אחריות למקרה ולתקופה 2000000 ש"ח-10% תוספת מהפרמיה הכללית
גבול אחריות למקרה ולתקופה 4000000 ש"ח-15% תוספת מהפרמיה הכללית
 
הרחבות כלולות
אחריות המבוטח כלפי מתפללים, מתנדבים ואורחים
כיסוי לאירועים המאורגנים על ידי בית הכנסת-עד 100 איש לרבות הרעלה ממזון וממשקה
3. חבות מעבידים
גבול אחריות עד 20000000 למקרה ולתקופה
הכיסוי כולל עד 3 עובדים קבועים
 
 
פרמיה ברוטו חבילת בסיס
מספר מושבים סכום למושב בש"ח פרמיה מינימלית של פלויסה בש"ח
עד 50 40 2000
עד 100 37.5 2000
עד 150 35 3750
עד 200 30 5250
עד 300 27.5 6000
עד 500 35 8500
 
תוספת פרמיה עבור חבילה מורחבת
מספר מושבים תוספת פרמיה למושב בש"ח
עד 100 15
עד 200 10
עד 300 7
עד 500 5
 
השתתפות עצמית
רעידת אדמה-10% מסכום הביטוח באתר הניזוק, אך לא פחות מ-30000 ש"ח 
ולא יותר מ-2000000 ש"ח
נזקי טבע-5% מסכום הנזק, אך לא פחות מ-10000 ש"ח ולא יותר מ-100000 ש"ח לאירוע לאתר
צד שלישי-4000 ש"ח
חבות מעבידים-4000 ש"ח
ספרי תורה-2% מהנזק, מינימום 400 ש"ח ובנזקי פריצה 2.5% מהנזק, מינימום 4000 ש"ח
פריצה לתכולה אחרת-4000 ש"ח
כל נזק אחר-2000 ש"ח
 
הגנות וסקרים
המלצות מיגון קבועות ללא צורך בסקר מקדים

חברות הביטוח

X