Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט
לרשימת המסמכים שנשלחו

שלח מסמך לחתימת הלקוח

פרטי המסמך

*
נושא הפנייה

*
מסמך PDF לחתימה

מיקום החתימה

הודעה ללקוח

*
בחר סוג
אופן שליחת הודעה
   
הודעה ללקוח

פרטי הלקוח

*
שם הלקוח
תעודת זהות
טלפון נייד
*
דואר אלקטרוני
מספר רכב לביטוח
כתובת נכס לביטוח

האורלנט היא מערכת להשוואת מחירי ביטוח ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה של חברת הביטוח. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא, לרכישה או הצטרפות למוצר.

חברות הביטוח

X