Orlan / אורלןדף הבית Orlanet / אורלנט

הסכם שימוש באורלנט

תנאי שימוש- אתר / תוכנת אורלנט

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים, עם אישורם על ידי המשתמש (כהגדרתו להלן), חוזה מחייב ותקף בינו לבין אורלן סוכנות לבטוח (1994) בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "אורלן"). השימוש באתר לרבות תוכנת האורלנט , תכניו אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בהם ("האתר"), מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה כלשונם ("תנאי השימוש"). השימוש באתר ייחשב כאישור, קבלה והסכמה לתנאי השימוש על ידי המשתמש. משתמש אשר אינו מסכים לתנאי מתנאי השימוש מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

1.       השימוש באתר

1.1   במסגרת השירותים הניתנים באתר, יכול המשתמש לעשות שימוש בתוכנה להשוואת מחירי פוליסות ביטוח המוצעות על ידי חברות ביטוח שונות ורכישתן (חוזה ביטוח).

1.2   השימוש באתר אינו מהווה המלצה להתקשר עם חברת ביטוח כלשהי או לרכוש פוליסת ביטוח כלשהי. אורלן אינה אחראית לתנאי פוליסות הביטוח של חברות הביטוח המופיעות באתר.

1.3   התכנים המופיעים באתר אינם מהווים תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע הבקיאים בתחום הביטוח.

1.4   על המבקש להשוות ו/או לרכוש פוליסת ביטוח להכניס את פרטיו העדכניים, הנתונים המדויקים הדרושים להפקת פוליסה ולבצע את תהליך הרישום, ככל שנדרש, לפי ההנחיות הקבועות באתר, לרבות מתן הרשאה לחיוב כרטיס האשראי ומתן הסכמת המשתמש לתנאי השימוש.

1.5   המשתמש מתחייב לספק לחברה מידע אמין ותקף ולתמוך זאת באישורים אותנטיים ומתאימים ככל שהחברה תדרוש כאלה. המשתמש מודע כי מידע זה יכול להימסר לצדדים שלישיים למגוון צרכים לרבות הפקת פוליסות ביטוח על ידם.

1.6   המשתמש הינו האחראי הבלעדי על מסירת המידע הדרוש להשוואה בין פוליסות ולהפקתן ובמידה שגילה המשתמש כי נמסר ו/או נקלט בשגגה מידע שגוי באתר, על המשתמש להודיע על כך לחברה, לאלתר, ולוודא שהמידע השגוי עודכן.

1.7   החברה תציין את תנאי השימוש באתר בכל עת.

1.8   בכפוף לתנאי השימוש ולתנאים נוספים ככל שיתקיימו, המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצורך אליו נועד האתר ולשם קבלת מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או רכישתן. כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה יהיה שלא למטרה שלשמה נועד השימוש באתר ו/או אשר עלולה להגביל, להפריע ו/או למנוע את פעילות האתר ו/או פעילותם של משתמשים אחרים באתר, הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש והתנאים הנוספים.

1.9   תשלום בגין הפקת הפוליסה ייעשה על ידי המשתמש לחברת הביטוח המפיקה את הפוליסה, באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש. עם אישורו של הסכם זה, נותן המשתמש את הסכמתו ואישורו לכך.

1.10                        תעריפי הפוליסות, בין אלו אשר נקבעים על ידי חברות הביטוח ובין אלו אשר נקבעים על ידי צד שלישי כלשהו, כאמור לעיל ולהלן, עלולים להשתנות מעת לעת.

1.11                        במהלך ועובר לאישור הזמנת הפוליסה על ידי המשתמש, תבצע החברה ו/או חברת הביטוח המבטחת, בדיקה של הנתונים והמידע שנמסרו על ידי המשתמש, לרבות פרטי כרטיס האשראי. עם אישור הנתונים ובכפוף להסכמת חברת הביטוח לחיתום הפוליסה, תינתן הודעה מתאימה בכתב או באמצעות הטלפון כי ההזמנה אושרה ופוליסת הביטוח הופקה. ההתקשרות תירשם במחשבי חברת הביטוח, העתק מפוליסת הביטוח תישלח אל המשתמש בדואר או דואר אלקטרוני.

1.12                        יובהר ויודגש, רק קבלת העתק מפוליסת הביטוח  תהווה ראיה על תחילת הכיסוי הביטוחי ואין לראות בהזנת הנתונים כאילו בוצעה העסקה והכיסוי הביטוחי (הפוליסה) אותו ביקשת לרכוש הנו בתוקף.

1.13                        במקרה בו לא אושרה הזמנת הפוליסה, לא תונפק פוליסת ביטוח ועל המשתמש ליצור קשר עם מוקד התמיכה לצורך השלמת הרכישה ו/או השלמת פרטים ולצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

1.14                        החברה רשאית לדרוש מהמשתמש או מחלק מהמשתמשים לפי סיווג שהחברה תבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקים "חשבון משתמש" באתר ובאורלנט ע"י הכנסת פרטים אישיים וזיהוים באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית. בעלי חשבון משתמש יוכלו לרכוש פוליסות גרך האתר רק לאחר שיזדהו כבעלי חשבון משתמש באתר.

1.15                        משתמש המעוניין לרכוש פוליסה דרך האתר חייב להיות אזרח ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים, הינו בעל כשירות משפטית, תעודת זהות תקפה, כתובת דוא"ל פעילה, כתובת מגורים בישראל ושבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי בתוקף (במקרה ובו השימוש באתר נועד לצורך רכישת פוליסת ביטוח לרכב חובה על המשתמש להיות בעל רישיון נהיגה תקף).

 

2.       הצהרות המשתמש

2.1   בהסכם זה יוגדר משתמש כאדם אשר עושה שימוש באתר לרבות, אך לא רק, בדרך של צפייה בתוכן האתר, השוואה בין פוליסות ביטוח, רכישת פוליסות ביטוח וכן כל שימוש אחר באתר, תכניו, יכולותיו וכיו"ב. לעניין סעיף זה יובהר כי גם סוכני החברה אשר יעשו שימוש באתר הנם משתמשים.

2.2   משתמש אשר עשה שימוש באורלנט ו/או רכש פוליסה דרך האורלנט ייחשב כמי אשר קרא בעיון את תנאי השימוש וכי לאחר שקרא אותם נתן הסכמתו להם וכי לא תהיה לו כל טענה נגד תנאים אלו ו/או נגד החברה.

2.3   השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שכל הטבה שתינתן בקשר עם השימוש ו/או הרכישה באמצעות האתר לא תהווה עסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, אלא אם תנאי ההטבה ייקבעו כי מדובר בעסקה לתקופה קצובה במפורש ובכתב. בתום תקופת ההטבה תמשיך ההתקשרות בין המשתמש לחברה ביחס לאותו שירות, בהתאם לתנאים שניתנו טרם מתן ההטבה, ללא כל צורך במתן הודעה על כך למשתמש וללא צורך בבקשת הסכמתו המחודשת.

2.4   המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש באתר מותנה בתקינות והתאמת המכשיר שדרכו הוא מבצע את השימוש באתר ובתקינות רשת האינטרנט אליה משתייך המכשיר.

2.5   המשתמש נוטל על עצמו את מלוא האחריות לווידוא רכישת פוליסת ביטוח באמצעות האתר והתשלום בעדה וכן לאמיתות הפרטים בהשוואה בין פוליסות.

2.6   האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מרכישה בלתי רצונית ו/או שגויה של פוליסת ביטוח באמצעות האתר, תחול על המשתמש בלבד, לרבות תשלום עבור אותה רכישה שגויה וכיו"ב.

2.7   החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל כל שימוש אשר יעשה על ידי המשתמש באתר.

2.8   המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש באתר שלא למטרותיו ו/או שימוש שאינו חוקי לרבות אך לא רק:

2.8.1          העלאת תכנים ו/או מידע שאינם בבעלות המשתמש או שהוא אינו רשאי לעשות בהם שימוש ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא.

2.8.2          הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין לחברה ובין למשתמשים אחרים.

2.8.3          העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).

2.8.4          העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.

2.8.5          העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים.

2.8.6          העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.

2.8.7          לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.

2.8.8          קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).

2.8.9          שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.

2.8.10      לפעול להקמת חשבונות עבור אחרים ללא הרשאה מפורשת מהם בכתב.

2.8.11      לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

   

3.       הצהרות החברה

3.1   החברה הינה תאגיד המורשה לעסוק בתיווך לענייני ביטוח, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

 

 

4.       קבלת הצעות מחיר השוואתן ורכישת פוליסות ו/או מוצרים ושירותים

4.1   לאחר הכנסת הנתונים המבוקשים יוצגו באתר מספר הצעות מחיר תקפות (אשר הורכבו על בסיס הנתונים שהוכנסו ע"י המשתמש) לגבי הפוליסה הרלוונטית. הצעות מחיר כפופות לתנאי השימוש ולתנאים המיוחדים, ככל שישנם, לגבי כל פוליסה (ייתכנו מקרים בהם תוצג רק פוליסה אחת).

4.2   מידע שגוי ו/או מידע חסר אשר נמסר ע"י המשתמש עלול לגרום לשינוי בין המחיר שהוצג בהצעת המחיר לבין מחיר הפוליסה הסופית. החברה איננה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מכך.

4.3   קבלת הצעות המחיר וההשוואה ביניהן מותנית בזמינות ואיכות התקשורת במחשבי החברה ובחברות הביטוח אשר מפיקות את הפוליסה. החברה אינה מתחייבת כי בכל רגע נתון יוצגו כלל הצעות המחיר מכלל חברות הביטוח והצגת הפוליסות תלויה בין השאר בגורמים טכנולוגיים ואחרים רבים אשר יש בהם להשפיע על מספר ההצעות וזהות המציעים.

4.4   החברה ו/או חברות הביטוח רשאיות, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, לסרב להציע הצעות ו/או להפיק פוליסות ביטוח וזאת ללא מתן נימוק למשתמש.

4.5   תוקפה של כל הצעת מחיר ו/או השוואה שתוצג באתר תהיה לפרק הזמן שבה תוצג הצעת המחיר בלבד והחברה אינה מחויבת לאותה הצעת מחיר במידה שהמשתמש בחר שלא לרכוש את אותה פוליסה מיד עם פרסום הצעת המחיר והשוואתה להצעות מחיר אחרות.

4.6   תנאי הפוליסה לרבות תנאים מקדימים (כגון המצאת טפסים ומידע נוסף) משתנים בין חברת ביטוח אחת לאחרת. במהלך עריכת השוואה בין ההצעות השונות על המשתמש להתייחס גם לתנאים המקדימים, הנוספים והשונים שבין פוליסה לפוליסה.

4.7   אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים עבור הפקת הפוליסה מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.

4.8   במקרה ובו תהיה סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה באתר ו/או כפי שנשלחה בדוא"ל, לבין עותק הפוליסה המצוי בחברה ו/או בחברת הביטוח שהפיקה את אותה פוליסה, העותק המצוי בחברה או אצל חברת הביטוח יגבר ולחברה לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש.

4.9   ביטול רכישת פוליסות ביטוח ייעשה בהתאם להוראות כל דין.

 

5.       תשלומים, עמלות וזיכויים

5.1   החברה תהא רשאית לגבות עמלות בגין מתן השירותים ואלה ייגבו כחלק מהמחיר הכולל שיוצג עבור רכישת הפוליסה.

5.2   מובהר כי החברה אינה אחראית על זיכוי המשתמש על המשתמש לפנות לחברת הביטוח המבטחת על מנת לקבל זיכוי בגין ביטול פוליסה ואין החברה מתחייבת, וממילא גם אינה יכולה להתחייב, לקבלת זיכוי ו/או לגובהו.

5.3   המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאחריות בנושאי זיכויים ואי ניצול פוליסות הינה של חברות הביטוח בלבד וכל טענה ו/או בקשה שקיימת לו בנושאים אלה לרבות טענות בנושא פרק הזמן שנמשך הליך הזיכוי ו/או הדרך או השיטה שבה נעשה הזיכוי וכיו"ב תופנה לחברות הביטוח המבטחות בלבד.

 

6.       ביטול רכישת פוליסה דרך האתר

6.1   המשתמש רשאי לבטל את רכישת פוליסת הביטוח במהלך ביצוע הזמנתה על ידי יציאה והפסקת הליך רכישת הפוליסה באתר, עובר למילוי ואישור פרטי כרטיס האשראי ועובר ללחיצה על חלון אישור ההזמנה.

6.2   לאחר אישור העסקה המשתמש יוכל לבטל את רכישת הפוליסה בהתאם לכללי המוצר שרכש אשר יצוינו בפוליסה ובכפוף לכל הוראות הדין הרלוונטיות.

 

 

7.       מסירת ושמירת מידע של המשתמש

7.1   לחברה קיימת זכות בלתי מוגבלת ובלתי חוזרת, מרגע שהעלה המשתמש מידע לאתר, לעשות במידע שהועלה, כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלה המידע לאתר, בכפוף להוראות הסכם זה לרבות הסכמת המשתמש לשימוש במידע הכלול בהסכם זה להלן ולהוראות מדיניות שמירת פרטיות ואבטחה. בהעלאת המידע לאתר המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות במידע שהועלה לאתר, אלא אם מקורה של טענה או תביעה כאמור במעשה או מחדל רשלני של החברה. החברה רשאית למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או אשר אותו היא רשאית למסור לאחרים על פי מדיניות שמירת פרטיות ואבטחה. ו/או בהתאם לתנאי השימוש בכלל ולהסכמת המשתמש לשימוש במידע כמפורט בתנאי השימוש.

7.2   המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבמסגרת ביצוע התשלום רשאית החברה לשמור במאגריה מידע אודות פרטי החיובים בהם חויב המשתמש על ידי החברה, התשלומים בהם נשא באמצעות כרטיס האשראי שלו וכיו"ב.

7.3   פרטיו של אדם (שאינו המשתמש) ונתונים אודות פוליסה שהופקה עבורו ונתונים נוספים הנאגרים במאגרי החברה הינם חשופים לידיעתו של המשתמש (מזמין הפוליסה בפועל והמשלם עבור השירות).

7.4   המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה לאחר.

7.5   המשתמש מצהיר כי כל מידע שימסור באמצעות האתר לחברה יימסר מרצונו ובהסכמתו המלאה וידוע לו כי מטרת מסירת המידע הינה הפקת פוליסת הביטוח, טיפול בכל העניינים הנלווים, הנובעים מהפקת הפוליסה והקשורים אליה בחברה. המשתמש מתיר, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, לחברה או למי מטעמה, להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך משלוח דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת (לרבות הודעות מסר קצר (SMS), פקס, או מערכת חיוג אוטומטי. אם וככל שלא ירצה לקבל דברי דואר באמצעות אחת הדרכים האמורות לעיל, ניתנת לו האפשרות לבחור לבקש כי פרטיו יוסרו מרשימת התפוצה באמצעות אתר האינטרנט.

7.6   המשתמש מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם כי המידע שייאסף על-ידי החברה באתר כמו גם מידע נוסף אודותיו המצוי או שיהיה מצוי בידי החברה ישמש לשם פנית החברה למשתמש לצורך הגשת הצעות והפקת פוליסות/טפסי התקשרות בכל הנוגע למגוון מוצרי החברה ו/או חברות הביטוח השונות, כדי לאפשר לחברה להביא לידיעת המשתמש מידע על מוצרים ושירותים, למטרות עיבודים סטטיסטיים, למטרת שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. המשתמש מסכים, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם שימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה או מטעמה של החברה.

7.7   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע שנמסר על ידך הינו נכס השייך לחברה, מרגע המסירה והחברה תהא רשאית לבצע בו עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע. החברה תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות הדין.

7.8   המשתמש מאשר ומסכים לכך שהפרטים שימסור ואשר מכוח דין נדרשת החברה לאמתם מול מאגר מידע של המדינה יועברו למאגר הנ"ל לשם אימות וכי תמחור הצעת החברה לביטוח רכב חובה וביטוחים אחרים יבוצע על סמך הנתונים כפי שמופיעים במאגר, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה של החברה ו/או חברות הביטוח.

7.9   המשתמש מצהיר כי המידע שנמסר על ידו הוא מידע מלא נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי ללא שום כפיה או שידול ובעשותו כן מסכים המשתמש לכך שהחברה ו/או מי מטעמה ולרבות חברות הביטוח יכולות לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, לרבות שליחה אל המשתמש של מידע שיווקי, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין את המשתמש ו/או בני משפחתו, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, מסרונים או כל אמצעי תקשורת אחר. הסכמת המשתמש לתנאי השימוש מהווה הסכמתו לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו יחליט המשתמש שאינו מעוניין לקבל את הדיוור הישיר כאמור, עליו להודיע לחברה על כך בכתב ו/או באמצעות ההנחיות המצויות בהודעות שיישלחו למשתמש.

 

8.       ביצוע התשלום ע"י סליקת כרטיס האשראי של המשתמש

8.1   התשלום עבור הפקת הפוליסה דרך האתר יתבצע על ידי המשתמש באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש.

8.2   עם אישור הפרטים באתר ומתן ההוראה להפיק את הפוליסה נותן המשתמש את הסכמתו ואישורו לביצוע התשלומים באמצעות כרטיס האשראי כאמור לעיל.

8.3   סליקת כרטיס האשראי של המשתמש תתבצע על ידי חברת הביטוח המפיקה את פוליסת הביטוח.

 

9.      איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

9.1   כתנאי לשימוש באתר, המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, למטרות אשר לשמן לא נועד האתר וכן לשום מטרה האסורה על פי התנאים, עדכונים וההודעות שיעודכנו באתר מעת לעת.

 

10.   מיאון אחריות

10.1האתר ותכנים או שירותים שהגישה אליהם היא באמצעות האתר מוצעים למשתמש כמות שהם "As Is". החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא הפרעות וכי האורלנט אינה מכילה אי דיוקים, טעויות ושגיאות. החברה מתנערת בזאת והמשתמש פוטר מראש את החברה וכל מי מטעמה של החברה, מכל אחריות מפורשת ו/או מכללא לגבי כל הכרוך ו/או הנובע מהשימוש באתר ו/או מתוצאות השימוש באתר, לרבות, כל אחריות בנוגע להתאמה למטרה ספציפית, ולנזקים הנובעים ו/או שעלולים לנבוע מכל כשל, עיכוב, איחור והשמטה.

10.2החברה לא תישא באחריות ולא תחוב בגין כל נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או נלווים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נזקים מכל סוג שהוא הנובעים מפיתוח האורלנט, השימוש באתר ובאורלנט, ביצועי האתר ו/או מאי היכולת לעשות שימוש באתר לרבות, אך מבלי להגביל, נזקים בגין הפסד רווחי עסקים, הפרעה למהלך עסקים, אובדן מידע עסקי, שיבוש או אובדן נתונים, טכנולוגיה או שירותים חליפיים הקשורים לאתר או לשירותי התמיכה, גם אם החברה ידעה ו/או הייתה אמורה לדעת על קרות הנזקים כאמור. הסיכון בשימוש באתר חל על המשתמש בלבד.

10.3מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק באופן מידי וללא כל הודעה מוקדמת, את מתן השירותים באתר והמשתמש אינו רשאיל העלות כל טענה בעניין זה כנגד החברה.

10.4בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי בחברה ו/או בחברות הביטוח, יהיה המידע המצוי בחברה ו/או בחברות הביטוח המידע המחייב והחברה לא תהיה אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה שכזו.

10.5הצדדים מסכימים כי במקרה בו מכל סיבה שהיא תחויב החברה לשאת באחריות או חבות כלשהי בזיקה להסכם זה, תהיה אחריותה מוגבלת כך שסך הסעדים הכספיים שתיאלץ לשאת בהם לא יעלו על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסכום עלות הפוליסה לשנה שהיה ברצון המשתמש להנפיק (להלן: "תקרת האחריות"). למען הסר ספק, מובהר כי תקרת האחריות הינה בגין כל הסעדים הכספיים שהמשתמש עשוי להיות זכאי להם מהחברה והינה תקרת האחריות הסופית והכוללת.

10.6תקרת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, לרבות כל דבר הקשור לשירות, אי תאימות בין השירות לפוליסה שהופקה, תשתית מחשוב ושירותים אחרים, עיכובים ו/או כשלים בייזום, ניהול או בהשלמה באופן מדויק במועד של שידורים ו/או וטענות להפרת חוזה, הפרת חיוב, אחריות או תנאי אחריות חמורה, רשלנות או עוולה אחרת.

10.7למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור לעניין תקרת האחריות נועד לקבוע תקרת אחריות בגין נזק בפועל ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם. תקרת האחריות חלה גם אם סעד זה אינו מפצה את המשתמש לחלוטין בגין האובדן שלו או אינו מספק את מטרתו העיקרית וגם אם החברה ידעה או הייתה אמורה לדעת על האפשרות לנזקים.

10.8אין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. המשתמש מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995, רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה מהרשות לניירות ערך.

 

11.   פרטיות

11.1השימוש באתר ובאורלנט והפעלתם על ידי החברה יהיו בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ובהתאם להוראות כל דין אחר בעניין.

11.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המשתמש, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למשתמש ו/או לצורך חיוב המשתמש בגינם ו/או ע"פ הוראת חוק המחייבת את החברה למסור מידע לגבי המשתמש לגוף מסוים בין אם ממשלתי ובין אם לאו וזאת כאמור בהתאם להוראת חוק תקפה.

11.3פרטי הפוליסה המונפקת ונתונים נוספים נשמרים במאגרי החברה ו/או חברת הביטוח שהנפיקה את הפוליסה והם חשופים לידיעתו של המשתמש.

11.4החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על נתוני המשתמש וזאת באמצעות שימוש בשיטות אבטחת מידע מקובלות בתעשייה.

11.5על אף נקיטת הפעולות הדרושות לאבטחת המידע ושמירה על פרטי המשתמש, החברה לא תישא בכל אחריות לזליגת ו/או חשיפת מידע אשר תתבצע בשל חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידי המשתמש במהלך השימוש באתר.

11.6החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו במדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה ויקבלו תוקף מחייב החל ממועד פרסומם.

 

12.   שינוי תנאי השימוש

12.1החברה רשאית, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם בהתאם להחלטתה הבלעדית ובכל עת. במקרה זה, תנאי השימוש המעודכנים ייכנסו לתוקף 24 שעות לאחר פרסומם באתר.

12.2באחריותו הבלעדית של המשתמש לוודא ולהקפיד על תקינות מלוא נתוניו האישיים ופרטי הזיהוי שלו.

 

13.   קניין רוחני

13.1הזכויות באתר ובאורלנט לרבות בתכנים המופיעים בהם שייכות לחברה ו/או לצדדים שלישים אשר נתנו רישיון שימוש לחברה. האתר מכיל חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה.

13.2חל על המשתמש ו/או על כל אדם אחר איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או מהאורלנט ו/או מחלקים מהם לרבות מהתכנים המופיעים בהם. המשתמש ו/או כל אדם אחר מתחייבים שלא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או של החברה וכן שלא להפר את תנאי השימוש באתר זה.

14.   קישורים (skniL) לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא על ידי צדדים שלישיים אחרים. אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור למידע המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. החברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא למידע ו/או לשירותים המצויים באתרים אלו. 

15.   שונות

15.1ככל שקיימים תנאים נוספים המפורטים במקור מידע רשמי אחר של החברה ביחס לשירותים הניתנים באתר ו/או לכל שירות אחר של החברה, שלא במסגרת מסמך זה, מתווספים אותם תנאים לתנאי השימוש המופיעים במסמך זה ולא גורעים מהם.

15.2ככל שתהיה סתירה בין תנאי השימוש לבין תנאים נוספים המופיעים על גבי הפוליסות ו/או בדפי הנחיות שיימסרו בקשר עם הפוליסה המבוקשת ע"י החברה ו/או חברת הביטוח, יגברו התנאים הנוספים על אלה המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם כן נאמר אחרת ובמפורש.

15.3החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.

15.4אי מימוש זכויותיה של החברה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.

15.5תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי החברה באתר.

15.6החברה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המשתמש בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורטה הדרך שבה יעודכן המשתמש רשאית החברה לבחור בכל דרך סבירה לרבות אך לא רק, מסרון, דוא"ל, מכתב, שיחה טלפונית וכיו"ב.

15.7ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכל שאלה או בקשת הבהרה בנוגע לשירותים הניתנים באתר.

15.8הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל, לבתי המשפט במחוז תל אביב יפו (לפי סמכותם העניינית) תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת שבין המשתמש לחברה ו/או כל מחלוקת הקשורה להסכם זה.

החברה עשויה, לצורך ייעול ושיפור השימוש באתר, לעשות שימוש בקבצים מסוג Cookies. קבצים אלו הנם סימון פנימי ייחודי שהחברה שולחת לדפדפן שבו המשתמש עושה שימוש והם עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפות המשתמש ופעילות שביצע באתר (הם אינם מהווים תוכנת מחשב ואין להם יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב המשתמש או לבצע בו פעילויות כלשהן).

יובהר כי באפשרות המשתמש בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies  על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבו המשתמש עושה שימוש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies  או שיודיע למשתמש כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלו. עם זאת, ככל שמשתמש יבחר שלא לאפשר גישה לקבצי הCookies- חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ובנוסף ייתכן כי פרטיו האישיים לא ישמרו באתר וכיו"ב.


חברות הביטוח

X